Gebruikersvoorwaarden Cirkl

Voor gebruik van de website- en/of applicatie   |    februari 2021

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Cirkl B.V. gevestigd aan Bovenweg 2 in Nunspeet en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 80387888 (hierna aangeduid als “Cirkl”). Cirkl biedt een platform aan particulieren die een nieuwe koopwoning zoeken en tegelijkertijd hun huidige koopwoning te koop aanbieden. De woningen worden met ondersteuning van een makelaar gekocht en verkocht.

 

 

Artikel 1.                DEFINITIES

Alle met een beginhoofdletter geschreven begrippen in deze Gebruiksvoorwaarden, zowel in enkelvoud als in meervoud, hebben de betekenis die daaraan aan dit artikel wordt toegekend.

1.1. Aanvaardingsdatum: de datum waarop de Woning wordt overgedragen aan de koper van een Woning.
1.2. Account: de online omgeving, welke aan Gebruiker ter beschikking wordt gesteld, waarmee Gebruiker het Platform kan gebruiken en beheren.
1.3. Gebruiker: iedere natuurlijke persoon die via een Makelaar een Woning aanbiedt of op zoek is naar een Woning via het Platform.
1.4. Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden.
1.5. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
1.6. Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen de Gebruiker die zijn Woning te koop aanbiedt en de Gebruiker die de Woning koopt.
1.7.  Makelaar: de natuurlijke- of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, die is aangesloten op het Platform en middels het Platform als tussenpersoon optreedt en adviseert en bemiddelt bij de (ver)koop van een Woning.
1.8. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gebruiker en Cirkl met betrekking tot het gebruik van de dienst (het Platform).
1.9. Platform: het online platform dat te bereiken is via de Website en waar de verkopende Gebruiker en de woningzoekende Gebruiker – met ondersteuning van de Makelaar – middels de door Cirkl ontwikkelde en aangeboden software in staat worden gesteld van de door Cirkl aangeboden dienst (Platform) gebruik te maken.
1.10. Vergoeding: de door Cirkl in rekening gebrachte vergoeding voor een aangekochte Woning zoals vermeld op de Website.
1.11. Website: de website van Cirkl, te raadplegen via www.cirkl.nl en alle bijbehorende sub domeinen.
1.12. Woning: de woning die door Makelaar, namens Gebruiker, via het Platform wordt aangeboden, evenals de Woning die door Gebruiker met behulp van Makelaar wordt aangekocht.

 

Artikel 2.                OVEREENKOMST: TOTSTANDKOMING EN TOEPASSELIJKHEID

2.1.  De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Gebruiker zich – na hiervoor te zijn uitgenodigd door Makelaar – via de Website registreert en door registratie en activatie door Cirkl en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden toegang krijgt tot een Account.
2.2. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van het Platform. Door gebruik te maken van het Platform en/of door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren bij het aanmaken van een Account, gaat Gebruiker akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.
2.3. Indien een bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 

Artikel 3.                GEBRUIK VAN HET PLATFORM

3.1. Cirkl biedt een Platform aan welke Gebruikers in staat stelt om via een Makelaar een Woning te koop aan te bieden, te kunnen bekijken en te kopen op het Platform. De Makelaar kan ondersteuning bieden bij afzonderlijk de verkoop of aankoop van een Woning, of bij zowel verkoop als aankoop van een Woning.
3.2. Cirkl is uitdrukkelijk geen partij bij de Koopovereenkomst tussen de Gebruikers van het Platform. Cirkl draagt daarom zelf geen zorg voor het verkoop- en aankoopproces, het aanbod, de levering en kwaliteit van de Woning van de Gebruiker. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de Gebruiker en de Makelaar.
3.3. Na voltooiing van het registratieproces wordt Gebruiker gekoppeld aan de betreffende Makelaar die Gebruiker heeft uitgenodigd zich op het Platform te registreren. De Gebruiker heeft het recht om zich hierna eventueel los te koppelen van de betreffende Makelaar en via het Platform een koppeling te maken met een andere Makelaar.
3.4. Cirkl spant zich in om Gebruikers naar beste kunnen te controleren. Cirkl kan echter niet garanderen dat de Gebruikers voldoen aan de kwalificaties zoals beschreven op de Website.
3.5. Voorwaarde voor het gebruik van het Platform is dat de Gebruiker een Woning te koop aanbiedt, tenzij anders overeengekomen of zoals vermeld op de Website.
3.6. Gebruiker is gehouden om het verificatieproces van Cirkl geheel te doorlopen, alvorens via Makelaar een Woning te koop te mogen aanbieden op het Platform. Cirkl zal ingeval van een onvoltooid verificatieproces, de Gebruiker een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan het Account van de Gebruiker is gekoppeld.
3.7. Het Platform biedt Gebruikers de mogelijkheid om met Makelaars te communiceren (bijvoorbeeld over het organiseren van een bezichtiging). Deze communicatie wordt opgeslagen in de Accounts.
3.8. Gebruiker dient de toegang tot het Account middels gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient Gebruiker het wachtwoord strikt geheim te houden. Cirkl mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf het Account van Gebruiker na aanmelding met de bijbehorende gebruikersnaam en het wachtwoord, onder leiding en toezicht van Gebruiker gebeurt. Gebruiker is aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij Gebruiker bij Cirkl heeft gemeld dat een ander het wachtwoord kent.

 

Artikel 4.                GEBRUIKSREGELS

4.1. Het is verboden om het Platform, waaronder het Account, te gebruiken op een manier die in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden of met de toepasselijke wet- en regelgeving.
4.2. Met betrekking tot data die Gebruiker aan Makelaar verstrekt bij het gebruik van het Platform waarop enig Intellectueel Eigendomsrecht rust, garandeert Gebruiker bevoegd te zijn om deze data te gebruiken en vrijwaart Gebruiker Cirkl voor alle aanspraken van derden daaromtrent.
4.3. Indien Cirkl constateert dat Gebruiker de Gebruiksvoorwaarden of de wet overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij Gebruiker waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Cirkl zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. Cirkl mag dan de toegang tot het Platform voor Gebruiker blokkeren en/of het Account verwijderen. In urgente of ernstige gevallen kan Cirkl zonder waarschuwing ingrijpen.
4.4. Indien naar het oordeel van Cirkl hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van het Platform, in het bijzonder door overmatig verzenden van gegevens, activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Cirkl gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden, dan wel te voorkomen.
4.5. Cirkl is te alle tijden gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Cirkl gerechtigd om de naam, het adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt over het door Gebruiker inbreuk maken op diens rechten of deze Gebruiksvoorwaarden, mits is voldaan aan de hiervoor geldende wettelijke of jurisprudentiële vereisten.
4.6. Cirkl kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksregels op Gebruiker verhalen.

 

Artikel 5.                ACCOUNT

5.1. Het aanbieden en bekijken van Woningen op het Platform is door Gebruiker – na te zijn uitgenodigd door Makelaar – enkel mogelijk met een Account. Hiervoor dient Gebruiker zich te registreren met zijn e-mailadres op de Website. Op het moment van de registratie dient Gebruiker 18 jaar of ouder te zijn. Na registratie en activatie door Cirkl kan Gebruiker inloggen op het Account en het Platform gebruiken.
5.2. In geval van een vermoeden van misbruik van het Account, dient Gebruiker Cirkl onverwijld op de hoogte te stellen en dient Gebruiker de (inlog)gegevens te wijzigen.
5.3. Het is Cirkl te allen tijde toegestaan om een Woning van haar Platform te verwijderen en een bepaalde dienst in omvang te wijzigen of te laten vervallen. In verband met het voorgaande is Cirkl echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade.

 

Artikel 6.                HET AANBIEDEN VAN WONINGEN

6.1.  Gebruiker dient alle informatie over de Woning aan Makelaar te verstrekken.
6.2. De informatie die de Gebruiker bij het aanbieden van de Woning dient te verstrekken omvat onder andere, maar is niet beperkt tot, de volgende informatie en documenten:
a.    Adresgegevens
b.    Kenmerken van de Woning (zoals aantal kamers en oppervlakte).
c.     Foto’s van de Woning, die een waarheidsgetrouw beeld schetsen van de actuele staat van de Woning.
d.    Vraagprijs
6.3. De Woning wordt voor andere Gebruikers zichtbaar op het Platform indien Makelaar de minimaal vereiste in te vullen gegevens en documenten heeft ingediend. Cirkl heeft de mogelijkheid om wijzigingen en/of aanvullingen aan te brengen in de door Makelaar verstrekte informatie over de Woning, zij maakt hierbij gebruik van de gegevens uit haar eigen database.
6.4. De Makelaar publiceert de Woning op het Platform en alle contact- en informatieverzoeken van woningzoekende Gebruikers verlopen via de Makelaar.
6.5. Nadat het profiel van de Woning van de woningzoekende Gebruiker voltooid is door Makelaar, wordt toegang verkregen tot het woningaanbod.

 

Artikel 7.                VERPLICHTINGEN CIRKL

7.1. Cirkl zal zich inspannen om het Platform zo goed mogelijk te leveren en beschikbaar te laten zijn, maar geeft geen garanties ten aanzien van haar prestaties en garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid van het Platform.
7.2. Cirkl heeft het recht het Platform of een onderdeel daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Cirkl zal zich inspannen om Gebruiker tijdig op de hoogte te stellen van de buitengebruikstelling.
7.3. Cirkl mag van tijd tot tijd de functionaliteit van het Platform aanpassen. Daarbij zijn feedback en suggesties van Gebruiker welkom, maar uiteindelijk beslist Cirkl zelf welke aanpassingen zij wel of niet doorvoert.
7.4. Indien Gebruiker een klacht heeft over het Platform, kan Gebruiker bij de servicedesk van Cirkl een klacht indienen. De gegevens van de servicedesk staan op de Website van Cirkl. Gebruiker kan tevens een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform (ODR), te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

 

Artikel 8.                DE KOOPOVEREENKOMST

8.1. Zodra de woningzoekende Gebruiker via Makelaar een bod heeft gedaan op een Woning die door de verkopende Gebruiker wordt aangeboden en deze laatste accepteert dit bod, ontvangen de Makelaars van beide Gebruikers een bericht in hun Account dat het bod geaccepteerd is.
8.2.  Gebruiker ontvangt zelf via het Platform geen berichtgeving over het (ver)koopproces, zijn Makelaar houdt hem hiervan op de hoogte.
8.3. Gebruikers zullen buiten het Platform om een Koopovereenkomst sluiten. Cirkl is op geen enkele wijze betrokken bij de onderhandeling en/of totstandkoming van de Koopovereenkomst.
8.4. De Makelaar van de aankopende Gebruiker, stelt Cirkl op de hoogte van de tussen kopende en verkopende Gebruiker overeengekomen Aanvaardingstermijn.

 

Artikel 9.                INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot het Platform en de bijbehorende software, alsmede alle informatie en afbeeldingen berusten bij Cirkl en/of haar licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Cirkl, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan. Het is verboden om informatie en/of afbeeldingen van andere Woningen, niet-zijnde de eigen Woning, te verveelvoudigen of openbaar te maken.
9.2. Informatie, inclusief data, die Gebruiker opslaat of verwerkt via het Platform is en blijft eigendom van Gebruiker. Cirkl heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor het Platform, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan.
9.3. Indien Gebruiker informatie stuurt naar Cirkl, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft Gebruiker Cirkl een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor het Platform. Dit geldt niet voor informatie die Gebruiker nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

 

Artikel 10.             PERSOONSGEGEVENS

10.1. Cirkl verwerkt de persoonsgegevens van Gebruikers conform de op de Website gepubliceerde privacyverklaring.

 

Artikel 11.             DUUR EN OPZEGGING

11.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
11.2. Gebruiker kan de Overeenkomst op ieder gewenst moment schriftelijk opzeggen.
11.3. Ingeval een Gebruiker de Overeenkomst wenst op te zeggen, dient de opzegging schriftelijk door Gebruiker aan Cirkl kenbaar te worden gemaakt.
11.4. Cirkl kan de Overeenkomst slechts wegens gewichtige redenen opzeggen, bijvoorbeeld in het geval Gebruiker in verzuim is met een wezenlijke verplichting jegens Cirkl.
11.5. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Cirkl gerechtigd om per direct na de datum waarop de Overeenkomst afloopt, het recht op gebruik van het Platform, waaronder het Account, te beëindigen dan wel op te heffen en alle ten behoeve van Gebruiker opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken, tenzij Gebruiker toestemming heeft gegeven aan Cirkl om zijn gegevens langer te bewaren. Cirkl is daarbij niet verplicht Gebruiker uit eigen beweging een kopie van deze gegevens te verschaffen. Vóór de beëindiging kan Gebruiker wel om een kopie vragen.
11.6. Indien Gebruiker in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden en de tekortkomingen niet binnen een redelijke termijn na ingebrekestelling her­stelt, is Cirkl gerechtigd om de toegang tot het Platform te blokkeren en de Overeenkomst op te schorten.

 

Artikel 12.             WIJZIGEN GEBRUIKSVOORWAARDEN

12.1. Cirkl behoudt zich het recht voor het Platform en deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten.
12.2. Wijzigingen worden ten minste dertig (30) dagen voor inwerkingtreding aan Gebruiker bekend gemaakt per e-mail, via het Account of een ander kanaal waarvan Cirkl kan bewijzen dat de bekendmaking is aangekomen bij Gebruiker. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
12.3. Indien Gebruiker een wijziging niet wil accepteren, dient Gebruiker dit binnen veertien (14) dagen na bekendmaking schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan Cirkl. Cirkl kan daarop de wijziging heroverwegen. Indien Cirkl daarop de wijziging niet intrekt, kan Gebruiker tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigen. Gebruik van het Platform na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

 

Artikel 13.             SLOTBEPALINGEN

13.1. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Gebruiker geniet echter ook de bescherming van de dwingende bepalingen van het recht dat van toepassing is waar de Gebruiker zijn woonplaats heeft.
13.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin Cirkl gevestigd is.
13.3. Onder ‘schriftelijk’ valt in de Overeenkomst ook communicatie per e-mail, mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

 

Artikel 14.             CONTACTGEGEVENS

Mocht u na het lezen van deze Gebruiksvoorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op. Onze contactgegevens staan vermeld op de Website.